CAD

Česká aliance pro
dialýzu

Rehabilitace dialyzovaných pacientů

Pozitivní efekty řízené rehabilitační péče u dialyzovaných pacientů, nové trendy v terapii náhrady funkce ledvin (RRT)

S ohledem na demografický vývoj společnosti a nárůst rizikových faktorů pro selhání ledvin vlivem konzumního způsobu života se očekává výrazný nárůst pacientů vyžadujících některou z metod RRT v následujících 50-ti letech. Z rizikových chorob je třeba jmenovat zejména diabetes mellitus, hypertenzi, obezitu a kardiovaskulární onemocnění v rámci progrese aterosklerózy.

Populace stárne. 70% pacientů v dialyzačním programu je starších 60-ti let. Ve věkové skupině nad 60 let je 50% pacientů s diabetem! Populace diabetiků na dialýze (jak klasické tak peritoneální) má cca 2-4x zvýšenou mortalitu oproti dialyzovaným bez diabetu. Polovina dialyzovaných pacientů umírá na kardiovaskulární komplikace.

Incidence diabetu v populaci strmě narůstá a tím, že se výrazně zlepšuje péče o tyto rizikové pacienty (účinnější léčiva, inzulinové režimy, časná revaskularizace aterosklerotických komplikací atd..) se významná část těchto pacientů dožije ledvinných komplikací, většinou končících nutností náhrady funkce ledvin.

V současné době je zlatým standardem hemodialyzační léčba spočívající v náhradě funkce ledvin 3x týdně na 4-5 hodiny dle stavu a potřeb daného pacienta. Tato léčba je nefyziologická, neboť očistná funkce ledvin normálně probíhá nepřetržitě a tudíž i náhrada této funkce by měla být kontinuální. Tomuto modelu se velice blíží dialýza peritoneální, která je zatím v ČR metodou minoritní.

Další možností, jak lépe stabilizovat vnitřní prostředí pacienta se selháním ledvin, je každodenní dialýza. Tato metoda zatím naráží na určitou zvykovost intermitentních metod (pacienti mají snahu si spíše procedury všemožně zkracovat - jistý podíl na tom má i horší edukovatelnost těchto pacientů), dále jsou tu problémy kapacitní, personální i horší akceptovatelnost ze strany plátců zdravotní péče. Ve svém důsledku mají všechny tyto důvody ekonomický podtext.

Ze zahraničních zdrojů jsou velice dobré zkušenosti s dlouhodobou a pozvolnější každodenní noční dialýzou, která v průměru trvá cca 6-8 hodin dle stavu pacienta. Z mnoha studií je ale zřejmé, že každodenní hemodialýza má pozitivní vliv na kontrolu krevního tlaku, způsobuje šetrnější změny ve vnitřním prostředí a zejména zlepšuje kontrolu hyperfosfatémie, která se z pohledu úmrtnosti řadí na přední příčky rizikových faktorů. S lepší kontrolou hladiny fosfátů by následně mohla být spojená nižší spotřeba nákladných fosfátových vazačů a mírnější dietní opatření (Daugirdas et al, 2012).

V zemích, kde je rozšířená každodenní krátká domácí dialýza, byl prokázán pozitivní efekt na zlepšení kvality života dialyzovaných pacientů, zkrácení času na zotavenou po terapii, zlepšení fyzické kondice a soběstačnosti, úbytek depresivních poruch, snížila počet hospitalizací a snížení mortality (The Freedom Study, 2008).

Velmi důležitý a u nás zatím podceňovaný aspekt problematiky dialyzovaného pacienta je zlepšení celkového stavu důslednou a pravidelnou rehabilitací pohybového aparátu.Rehabilitační péče je nezbytná nejenom u pacientů po amputacích končetin (problematika diabetu a ischemické choroby dolních končetin u pac. v režimu RRT), ale u všech dialyzovaných pacientů a to z mnoha důvodů. Fyzická kondice u dialyzovaných pacientů klesá na zhruba polovinu vlivem samotné choroby a RRT, ale i vlivem dalších komorbidit (hypertenze, obezita, diabetes a s ním spojená neuropatie dolních končetin, kardiovaskulární onemocnění a řada dalších). Možnost poskytovat léčebnou rehabilitaci na potřebně vysoké úrovni zároveň s nutnou dialýzou je velmi vysokou hodnotou tohoto projektu.

Zlepšení kondice a fyzické výkonnosti vykazuje výrazné zlepšení kvality života a prevenci komplikací. Vedle kondice se zlepšuje duševní pohoda a psychická výkonnost a odolnost. Zlepšuje se znovuzařazení do řady běžných každodenních situací a činností.

Výrazně se zlepšuje i sebeobslužnost a s ní spojená závislost na pomoci druhých osob.

Kondiční cvičení a rehabilitace u dialyzovaných pacientů:

 • zmenšuje rizika předčasné aterosklerózy
 • zlepšuje funkčnost kardiopulmonálního aparátu
 • zlepšuje metabolismus cukrů a tuků zejména u diabetiků, čímž může klesnout spotřeba léků
 • upravuje částečně krevní tlak
 • může přispět ke zlepšení chudokrevnosti a tím snížit spotřebu erytropoetinu
 • zlepšuje pevnost skeletu, preventivně působí před rozvojem odvápnění kostí, zlepšuje mobilitu kloubů a ohebnost páteře
 • výrazně zlepšuje svalovou sílu i výkon, zlepšuje tím sebeobslužnost, zlepšením nervosvalové koordinace snižuje riziko pádů a následných zlomenin
 • zlepšuje stav výživy při redukci nadměrných tukových zásob
 • zlepšuje obranyschopnost organizmu
 • zlepšuje sexuální funkce
 • zlepšuje psychickou výkonnost a odolnost
 • zlepšuje sebedůvěru

Cvičení musí ovšem probíhat pod vedením zkušeného rehabilitačního pracovníka, aby nedošlo k poškození pacienta přeceněním vlastních sil. Bohužel řada dialyzačních středisek nemá možnost takovou kvalitní rehabilitační péči svým klientům nabídnout, vzhledem k nedostupnosti rehabilitačního pracoviště.

Přístroj na cvičení horních končetin se zpětnou vazbou a SW
Hydrogalvanická lázeň končetinová
Fototerapeutický přístroj pro plošnou terapii.
zpět nahoru